دانلود کتاب خسرو انوشه روان دادگر (انوشیروان)

نام کتاب خسرو انوشه روان دادگر(دانلود+) نویسنده امیرحسین خنجی موضوعات شاه قباد و ولیعهد نوجوانش خسرو + هرگونه بحث و...