دانلود کتاب ابومسلم خراسانی

نام کتاب ابومسلم خراسانی (دانلود+) نویسنده ناشناس موضوعات ابومسلم خراسانی + زبان قوم ایرانی + برخورد عرب و ایرانی + قدرت مخرب عرب + تاریخ + تازیان فلسفه...