دانلود کتاب کورش کبیر(ذوالقرنین)

نام کتاب کتاب کورش کبیر (دانلود+) نویسنده ابوالکام آزاد موضوعات تاریخ + ذوالقرنین در قرآن + مجملی از تاریخ یهود + خاندان هخامنشی و کوروش +...