دانلود کتاب تثنیه(عهد قدیم/تورات)

نام کتاب تثنیه (دانلود+) نویسنده ناشناس موضوعات پنجمین کتاب مقدس+دستور به ترک حوریب+ بررسی سرزمین کنعان+ شکست سیحون و عوج+ فرمان...