دانلود کتاب داستان های مثنوی به نثر

نام کتاب داستان های مثنوی به نثر(‏دانلود+) نویسنده دکتر محمود فتوحی موضوعات پادشاه و کنیزک + طوطی و بقال +...