دانلود کتاب مزدک

نام کتاب مزدک(دانلود+) نویسنده خسرو خسروی موضوعات اوضاع اقتصادی ایران و انباشت ثروت پادشاهان ساسانی +طبقات و گروه های اجتماعی+...