دانلود کتاب نامه یعقوب(عهد جدید/انجیل)

نام کتاب  نامه یعقوب(دانلود+) نویسنده ناشناس موضوعات نامه ای از طرف یعقوب، برادر عیسی به مسیحیان +وسوسه از جانب خدا نمی...