دانلود کتاب راهنمای بازارهای مالی

بخشی از آثار کتابخانه تاریخ‌ما بدون حق نشر منتشر شده است. گروه تاریخ‌ما در حال حذف آثار بدون حق نشر است. چنانکه شما نیز کتابی را بدون حق نشر دیدید به آی‌دی @tarikhema_admin یا ایمیل eakni@yahoo.it اطلاع دهید.

نام کتاب

راهنمای بازارهای مالی دانلود

دانلود کتاب

×
           

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفاً «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود. تا شروع دانلود می‌توانید از کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام ما دیدن کنید.

زمان باقی مانده: 20

         

نویسنده

مارک لوینسون + به اهتمام ساغر منشی

موضوعات

اقتصاد

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

ناشناس

حجم

2.7 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

 کتاب راهنمای بازارهای مالی اثر مارک لوینسون با ترجمه ساغر منشی است؛  بازارهــای مالــی از آن زمــان برقــرار بوده اند که  بشــر یک جانشــین شــد و محصولاتــی را کاشــت کــه می توانســت بــا دیگــران معاملــه کنــد. ایــن کشــاورزان نخســتین، بعــد از یــک برداشــت بــد مجبــور بــه فراهــم آوردن دانــه بــرای کاشــت شــان بودنــد.

هــر محصــول فصــل آینــده و شــاید تهیــۀ غــذا بــرای حفــظ خانواده دوی ایــن مبــادلات مســتلزم ایــن بــود کــه آنهــا بــرای گرفتــن دانــه یــا غــذا از ســایرین اعتبــار کســب کننــد. همچنیــن بعــد از یــک برداشــت خــوب، کشــاورزان بایــد دربــارۀ ایــن موضــوع تصمیــم می گرفتنــد کــه محصــول مــازاد را بافاصلــه معاملــه کننــد یــا آنکــه آن را ذخیــره نماینــد؛ تصمیمــی کــه بــرای هــر معامله گــر بــازار کالا در قــرن بیســت ویکم نیــز آشــنا بــه نظــر می رســد.
Subscribe
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments