دانلود کتاب سراب توسعه

نام کتاب

سراب توسعه دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

مسعود خوانساری 

موضوعات

اقتصاد

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

1.1 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 کتاب سراب توسعه اثر مسعود خوانساری است؛ رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــلاش مي کنــد وضعيــت حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد.

ولــي بــه نظــر مي رســد، پيــش از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميم گيــري نشــود، نمي تــوان در مــورد آينــده خــروج از رکــود چنــدان اميــدوار بــود. البتــه طــي دو ســال گذشــته اقداماتــي در مــورد وضعيــت آشــفته اقتصــاد ايــران صــورت گرفتــه کــه شايســه تقدير اســت. انظبــاط مالــي کــه براقتصــاد حاکــم شــده، در نهايــت منجــر بــه کاهــش ۱۳.5 درصــدي بــه 4۰شــتاب رشــد نقدينگــي و همچنيــن کاهــش نــرخ تــورم درصــدي شــده اســت.
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن