دانلود کتاب سراب توسعه

بخشی از آثار کتابخانه تاریخ‌ما بدون حق نشر منتشر شده است. گروه تاریخ‌ما در حال حذف آثار بدون حق نشر است. چنانکه شما نیز کتابی را بدون حق نشر دیدید به آی‌دی @tarikhema_admin یا ایمیل eakni@yahoo.it اطلاع دهید.

نام کتاب

سراب توسعه دانلود

دانلود کتاب

×
           

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفاً «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود. تا شروع دانلود می‌توانید از کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام ما دیدن کنید.

زمان باقی مانده: 20

         

نویسنده

مسعود خوانساری 

موضوعات

اقتصاد

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

ناشناس

حجم

1.1 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 کتاب سراب توسعه اثر مسعود خوانساری است؛ رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــلاش مي کنــد وضعيــت حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد.

ولــي بــه نظــر مي رســد، پيــش از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميم گيــري نشــود، نمي تــوان در مــورد آينــده خــروج از رکــود چنــدان اميــدوار بــود. البتــه طــي دو ســال گذشــته اقداماتــي در مــورد وضعيــت آشــفته اقتصــاد ايــران صــورت گرفتــه کــه شايســه تقدير اســت. انظبــاط مالــي کــه براقتصــاد حاکــم شــده، در نهايــت منجــر بــه کاهــش ۱۳.5 درصــدي بــه 4۰شــتاب رشــد نقدينگــي و همچنيــن کاهــش نــرخ تــورم درصــدي شــده اســت.
Subscribe
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments