نام کتاب

  شرح حال عباس میرزا ملک آرا (دانلود+)

نویسنده

عبدالحسین نوایی

موضوعات

آمدن ناصرالدین شاه به تهران + جنگ ایران و انگلیس + سفر ناصرالدین شاه به عراق رفتن مولف به بغداد و اصرار عثمانیها در خروج او از بغداد + امتیاز تنباکو و لغو آن + قتل ناصرالدین شاه + حرکت مولف به مسکو + شاهزادگان فراری عهد محمد شاه

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

5.66 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 


کتاب شرح حال عباس میرزا ملک آرا اثر عبدالحسین نوایی است؛ در این کتاب ؛  ش‍رح‌ ح‍ال‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍رزا م‍ل‍ک‌آرا(ب‍رادر ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌): ش‍ام‍ل‌ ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‌ م‍ه‍م‍ی‌ از وق‍ای‍ع‌ س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ آمدن ناصرالدین شاه به تهران : آمدن ناصرالدین شاه به تهران ؛ جنگ ایران و انگلیس ؛ سفر ناصرالدین شاه به عراق رفتن مولف به بغداد و اصرار عثمانیها در خروج او از بغداد ؛ امتیاز تنباکو و لغو آن ؛ قتل ناصرالدین شاه ؛ حرکت مولف به مسکو ؛ شاهزادگان فراری عهد محمد شاه