دانلود کتاب مطالعه و تحلیل گونه گونه شناختی اثر مهر های دوره ی سلوکی

نام کتاب

  مطالعه و تحلیل گونه گونه شناختی اثر مهر های دوره ی سلوکی (دانلود+)

نویسنده

رضا قاسمی – رضوان رضائی

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

1.54 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 


 

 

 

کتاب مطالعه و تحلیل گونه گونه شناختی اثر رضا قاسمی – رضوان رضائی است، بـا توجـه بـه اهمیــت نقـش اثرمهره ها در پژوهش ها باستانشناسی، بررســی ایــن آثــار کمــک شـایانی بــه مــا در زمینــه مطالعـه و تحلیل گونه شــناختی اثرمهرهـای دوره ســلوکی مینمایــد. به دلیـل کمبــود منابــع پیرامــون باستان شناسی دوره ی ســلوکی، بررسـی پرتو مهرهــای ایــن دوره میتوانــد جلوههــای تــازهای از هنــر مهرســازی دوره مذکــور را پدیــدار ســازد. در مقالــه پیــشِرو بــا اســتفاده از روش کتابخانــهای بیــش از 144 اثر مهــر از نقــاط مختلــف حکومــت ســلوکی کــه در مقـالات و کتابهــای مختلـف منتشـر شـده تحلیـل و بررسـی میگـردد. نقـوش اثـر مهرهـا، از نظـر سـبک و نقش مایــه حائز طریق های متفاوت و ترکیبــی اســت
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن