دانلود کتاب مطالعه و تحلیل گونه گونه شناختی اثر مهر های دوره ی سلوکی

بخشی از آثار کتابخانه تاریخ‌ما بدون حق نشر منتشر شده است. گروه تاریخ‌ما در حال حذف آثار بدون حق نشر است. چنانکه شما نیز کتابی را بدون حق نشر دیدید به آی‌دی @tarikhema_admin یا ایمیل eakni@yahoo.it اطلاع دهید.

نام کتاب

  مطالعه و تحلیل گونه گونه شناختی اثر مهر های دوره ی سلوکی (دانلود+)

نویسنده

رضا قاسمی – رضوان رضائی

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

ناشناس

حجم

1.54 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 


 

 

 

کتاب مطالعه و تحلیل گونه گونه شناختی اثر رضا قاسمی – رضوان رضائی است، بـا توجـه بـه اهمیــت نقـش اثرمهره ها در پژوهش ها باستانشناسی، بررســی ایــن آثــار کمــک شـایانی بــه مــا در زمینــه مطالعـه و تحلیل گونه شــناختی اثرمهرهـای دوره ســلوکی مینمایــد. به دلیـل کمبــود منابــع پیرامــون باستان شناسی دوره ی ســلوکی، بررسـی پرتو مهرهــای ایــن دوره میتوانــد جلوههــای تــازهای از هنــر مهرســازی دوره مذکــور را پدیــدار ســازد. در مقالــه پیــشِرو بــا اســتفاده از روش کتابخانــهای بیــش از 144 اثر مهــر از نقــاط مختلــف حکومــت ســلوکی کــه در مقـالات و کتابهــای مختلـف منتشـر شـده تحلیـل و بررسـی میگـردد. نقـوش اثـر مهرهـا، از نظـر سـبک و نقش مایــه حائز طریق های متفاوت و ترکیبــی اســت
Subscribe
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments