نام کتاب

چغازنبیل (جهت دریافت کلیک کنید)

نویسنده

موضوع

عکی + عیلام + ایلام + معبد + اونتاشگال + ایشوشیناک

پسورد فایل

 

www.tarikhema.org

جلد

4780kb

حجم

ناشر

تاریخ ما

Image result for ‫کتاب معبد چغازنبیل‬‎