دانلود کتاب میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (صد و چهل و چهار جلد)

نام کتاب

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد اول) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد ششم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد دهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد یازدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد دوازدهم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد سیزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهاردهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پانزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شانزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هجدهم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد نوزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیستم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و چهارم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد بیست و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد بیست و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سیم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد سی و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و ششم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد سی و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد سی و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهلم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و دوم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد چهل و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد چهل و هشتم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد چهل و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و چهارم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد پنجاه و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد پنجاه و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شستم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد شست و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و ششم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد شست و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد شست و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتادم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و دوم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد هفتاد و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هفتاد و هشتم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد هفتاد و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتادم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و چهارم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد هشتاد و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد هشتاد و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نودم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و یکم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد نود و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و هفتم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد نود و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد نود و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صدم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و  دوم ) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سوم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد صد و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و نهم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد صد و دهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و یازدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و دوازدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سیزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و چهاردهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و پانزدهم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد صد و شانزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و هفدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و هجدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و نوزدهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیستم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و یکم) (دانلود+)

  میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران(جلد صد و بیست و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و بیست و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سیم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و چهارم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و پنجم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و ششم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و هفتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و هشتم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و سی و نهم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و چهلم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و چهل و یکم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و چهل و دوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و چهل و سوم) (دانلود+)

میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران (جلد صد و چهل و چهارم) (دانلود+)

نویسنده

لوئیس م. دارلینگ

موضوعات

آغاز تاریخچه پزشکی در ایران در واقع از دوره‌ای می‌باشد که پاتها‌ها در زادگاه نخستین خود در نزدیکی خوارزم زندگی می‌کردند و اولین پزشک آریایی تریتا یا (سریتا) نامیده شده که در واقع مانند اسکلپیوس برای یونانیان و آسکولاپیوس برای رومیان می‌باشد. نوشته‌های کتاب‌های مختلف زبان پهلوی نشان می‌دهند که «تریتا» در جراحی نیز دست داشته. تریتا از خواص دارویی گیاهان مختلف نیز آگاهی کامل داشته و به ویژه خود عصارهٔ آن‌ها را تهیه می‌کرده‌است. «سومین ناموری که گیاه هئوما را فشرد و عصاره آن را مهیا ساخت تریتا از خاندان سام بود، همان که صاحب دو پور دلیر یکی ارواخشیه ودیگری گرشاسب گردید».

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

ناشناس

حجم

3.97 گیگ بایت (GB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب میکروفیلم های متون پزشکی تاریخی ایران اثر لوئیس م. دارلینگ است؛ میکروفیلمهای متون پزشکی تاریخی ایران که در ۱۴۴ جلد توسط Louise M. Darling تهیه شده است. این مجموعه نیاز به معرفی ندارد؛ فقط اینکه حاوی ارزش فوق العاده ای برای مطالعه تاریخ تفکر علمی، زبانشناسی، نسخه شناسی، گیاهشناسی و… می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.