دانلود کتاب نشیبی دراز است پیش فراز

بخشی از آثار کتابخانه تاریخ‌ما بدون حق نشر منتشر شده است. گروه تاریخ‌ما در حال حذف آثار بدون حق نشر است. چنانکه شما نیز کتابی را بدون حق نشر دیدید به آی‌دی @tarikhema_admin یا ایمیل eakni@yahoo.it اطلاع دهید.

نام کتاب

نشیبی دراز است پیش فراز دانلود

دانلود کتاب

×
           

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفاً «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود. تا شروع دانلود می‌توانید از کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام ما دیدن کنید.

زمان باقی مانده: 20

         

نویسنده

موضوعات

تاریخ ایران

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

ناشناس

حجم

2.4 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب نشیبی دراز است پیش فراز اثر شاهین نژاد است؛ روﯾداد ﯾورش اﻋراب ﺑه اﯾران و رﺧدادھﺎی ﺳده ی ھﻔﺗم ﻣﯾﻼدی ﮐه ﻣﻧﺟر ﺑه اﺷﻐﺎل اﯾران ﺗوﺳط آﻧﺎن ﮔردﯾد، ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘطه ی ﻋطف ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورﻣﺎن اﺳت. ﺑﺎ وﺟود ﺑزرﮔﯽ اﯾن روﯾداد و ﺗﺎﺛﯾر ژرف آن ﺑر زﻧدﮔﯽ اﯾراﻧﯾﺎن در ھﻣه ی ھزار و ﭼﮭﺎرﺳد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ، ﮐﻣﺗر دﯾده ﺷده ﮐه ﭘﺎﺳﺧﯽ روﺷن و ﺑﯽ ﭘﯾراﯾه ﺑه ﭼراﯾﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﯾران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐه ﻓراﮔﯾرﻧده ی ھﻣه ی زواﯾﺎی اﯾن رﺧداد ﺑﺎﺷد ﺑه اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻧﺟﮑﺎو و ﺗﺷﻧه ی ﺣﻘﯾﻘت داده ﺷده ﺑﺎﺷد. ﺷﮑﺳت در ﻗﺎدﺳﯾه و اﺷﻐﺎل ﺗدرﯾﺟﯽ اﯾران ﺑدﺳت اﻋراب ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از آن ﻧه ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﻣردم اﯾن ﻣرزوﺑوم ﻧﮭﺎد ﺑﻠﮑه ﺑﺎﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﻓرھﻧﮕﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺗﯽ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ اﯾن ﺳرزﻣﯾن را ﻧﯾز دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧﻣود.
Subscribe
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments