دانلود کتاب ﮔﺴﺴﺖ

نام کتاب

ﮔﺴﺴﺖ دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

ﭼﯿﻨﻮآ آﭼﯿﺒه + به اهتمام ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻠﯿﻠﻰ

موضوعات

داستان + رمان

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

1.3 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب ﮔﺴﺴﺖ اثر ﭼﯿﻨﻮآ آﭼﯿﺒه با ترجمه ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻠﯿﻠﻰ است؛ رﻣﺎﻧﻰ ﮐه ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎﻧﮭﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻣﺎن، ﮐﮫ ﺑﮫ اﻏﻠﺐ زﺑﺎﻧﮭﺎى زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﭼﯿﻨﻮآ آﭼﯿﺒﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺠﺮﯾﺎﯾﻰ اﺳﺖ. آﭼﯿﺒﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و آداب و رﺳﻮم درون ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺒﯿﻠﮫ اى را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﻰ ﺳﺎده ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ دود ﺗﻘﺪس اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم ﺑﭽﺸﻢ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻣﯿﺮود و ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﻰ از آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ. در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ‟ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ” و ‟ﻣﻘﺪس”او ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم ھﻤﯿﻄﻮر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﺷﮑﻞ، ﭼﮫ ﻧﻘﺶ ھﺎى ﯾﮑﺴﺎﻧﻰ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن