دانلود کتاب ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ

نام کتاب

ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﺻﻤﺪي

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

2.0 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 


کتاب ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ اثر دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﺻﻤﺪي است
؛ ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ 25% از ﺳﻨﮓﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎي آذرﯾﻦ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺣﺪود  ﻣﺎﮔﻤﺎ: ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬاب و داﻏﯽ ﮐﻪ از ذوب ﺳﻨﮓﻫﺎ در درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﮐﺎﻧﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻪ، و ﮔﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. co2ﺑﺨﺎر آب و ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﻨﮓﻫﺎي آذرﯾﻦ را ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه داﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻠﻮرﻫﺎي آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ3 گروه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽشوند.

 
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن