دانلود کتاب ﺷﺮك زدﮔﯽ

نام کتاب

ﺷﺮك زدﮔﯽ دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

ﺟﻮاد ﺳﻘﺎي ﺳﻌﯿﺪي 

موضوعات

تمدن اسلامی

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

2.0 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب ﺷﺮك زدﮔﯽ اثر ﺟﻮاد ﺳﻘﺎي ﺳﻌﯿﺪي  است؛ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﺪ اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪو ﺑﻪ ژاﭘﻦ اﺳﻼﻣﯽﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺎﻟﺰي و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ از اﯾﺮان ﮔﺪاﯾﯽﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪاﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﺳﺖ وﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ رﻓﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ. ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد؟ اﺧﺘﻼسﻫﺎي ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ، وﯾﮋه ﺧﻮاريﻫﺎي ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﻓﯿﺶ ، ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎ ، ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﺪﯾﺮان، اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ورﺷﮑﺴﺘﻪ، دزدي دﮐﻞ، ﻏﺎرت ﭘﻮل ﻧﻔﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻗﺎزادهﻫﺎ، ﯾﺎ اﺳﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻔﺖ و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻋﻠﯽ آﻏﺎز ﻧﺸﺪ. ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮي، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﺮادري ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاز ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟ ﺷﻬﺮك ﻏﺮب و ﺟﻮادﯾﻪ ﺗﻬﺮانرا آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ رو اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ؟ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻢ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ اﺧﺘﻼف دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و دوﻟﺖﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و اﺻﻮلﮔﺮا؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺎه ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺮﯾﺎك و ﻫﺮوﺋﯿﻦ اﺳﺖ.اﻣﺮوز ﺗﺎﺟﺮِ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺸﻪ و اﮐﺲ و ﺗﺮﯾﺎك و ﺣﺸﯿﺶِ رﯾﺨﺘﻪ در ﮐﻮي و ﺑﺎزارﮐﯿﺴﺖ؟

 

 
Subscribe
دنبال کردن
guest
1 دیدگاه
most votedبیشترین رای
جدیدترین قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments
حسینی

با سلام این کتاب رو جلد نداره؟

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x