دانلود کتاب ﻧﻘﺶ دﯾﻠﻤﯿﺎن در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

نام کتاب

ﻧﻘﺶ دﯾﻠﻤﯿﺎن در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﯾﻤﺎﻧﭙﻮر- ﻃﻬﻤﻮرث ﻣﻬﺮاﺑﯽ 

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

308.8 کیلو بایت (KB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

کتاب ﻧﻘﺶ دﯾﻠﻤﯿﺎن در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اثر ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﯾﻤﺎﻧﭙﻮر-ﻃﻬﻤﻮرث ﻣﻬﺮاﺑﯽ است؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎري ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺤﺪودة ﯾﮏ ﺷﻬﺮ، اﯾﺎﻟﺖ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد، ﮐﻪ ذﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار وﺟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎري ﻣﺤﻠﯽ ، ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﻠَﻤﯿﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ، در ﺷﻮرشﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ، ﺟﻨﮕﺎوري و ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻋﺮاب ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﻠﻢ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺮدﻣﺎن آن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﺳﻮي ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از اوﺿﺎع ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﻠﻢ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي در دﺳﺖ دارﯾﻢ و، از اﯾﻦرو، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي ﺑﻪدﺳﺖ آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮة ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﻠَﻤﯿﺎن در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد.
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن