دانلود کتاب اهمیت متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ هخامنشی

نام کتاب اهمیت متون آرامی (دانلود+) نویسنده یزدان صفایی موضوعات اسناد آرامی، اسناد اداری دوره هخامنشی، داریوش سوم، متون آرامی از...