دانلود کتاب سلطان جلال الدین خوارزم شاه

نام کتاب  سلطان جلال الدین خوارزم شاه (دانلود+) نویسنده پناهی سمنانی موضوعات از طغرل تا طغرل + کارنامه سلجوقیان +...